Υπηρεσιες

Λογιστική & Φοροτεχνική Υποστήριξη

 • Ενημέρωση και Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων όλων των κατηγοριών.
 • Οργάνωση και Μηχανοργάνωση Οικονομικών τμημάτων και Λογιστηρίων.
 • Διεκπεραίωση ελέγχων εταιρειών και επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής.
 • Επίβλεψη και έλεγχος των Λογιστικών Βιβλίων επιχειρήσεων.
 • Επίβλεψη, εσωτερικός έλεγχος και υποστήριξη στα τμήματα οικονομικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων.
 • Διεκπεραίωση φορολογικών υποθέσεων κατοίκων εξωτερικού.
 • Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων κάθε είδους.
 • Δηλώσεις Φ.Π.Α. – Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών – Βεβαιώσεων Αποδοχών – Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.
 • Δηλώσεις Ακίνητης Περιουσίας (Ε9), διορθώσεις αυτών, έκδοση πιστοποιητικών.
 • Κληρονομιές – Δωρεές – Γονικές Παροχές.
 • Ιδρύσεις εταιρειών και επιχειρήσεων με την υπηρεσία μίας στάσης και ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται.
 • Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις – Μετατροπές – Μεταβιβάσεις και Εξαγορές Εταιρειών και επιχειρήσεων.
 • Εύρεση και διάθεση Έδρας για Ελληνικές αλλά και Αλλοδαπές Επιχειρήσεις, εφόσον ζητηθεί.
 • Δημοσιεύσεις και Αναρτήσεις κάθε είδους στο ΓΕΜΗ. Έκδοση πιστοποιητικών.
 • Αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α., ολοκλήρωσης διαδικασίας και ελέγχου για την επιστροφή όπου αυτός απαιτηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • ‘Ολων των ειδών αιτήσεις για την έγκριση και είσπραξη επιδομάτων και μερισμάτων.
 • Όλων των ειδών οι ρυθμίσεις αποπληρωμής φορολογικών χρεών.

Μισθοδοσία, Εργατικά, Ασφαλιστικά Θέματα.

 • Κατάρτιση Μισθοδοσίας και κατάθεση ΑΠΔ.
 • Κατάθεση ημερήσιων Καταστάσεων Προσωπικού στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
 • Απογραφή και έναρξη εργασιών στα Ασφαλιστικά Ταμεία.
 • Προσλήψεις και Αποχωρήσεις Προσωπικού.
 • Κατάρτιση Συμβάσεων Εργασίας με το προσωπικό και κατάθεση αυτών στο ΕΡΓΑΝΗ όποτε απαιτείται.
 • Υπολογισμός Εισφορών των Ασφαλιστικών Ταμείων.
 • Κατάρτιση και Κατάθεση των Ετήσιων Πινάκων Ωρών Εργασίας καθώς και όλων των άλλων Καταστάσεων του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας.
 • Διεκπεραίωση ελέγχων εταιρειών από τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
 • Ρυθμίσεις οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
 • Διεκπεραίωση διαδικασιών ένταξης επιχειρήσεων σε προγράμματα του ΟΑΕΔ που αφορούν μισθωτή απασχόληση. Παρακολούθηση αυτών μέχρι την ολοκλήρωση.
 • Καταχώρηση, γνωστοποίηση, έκδοση Βεβαίωσης και άλλου είδους διεκπεραίωση μέσω των συστημάτων ΕΡΓΑΝΗ και ΣΕΠΕΝΕΤ.

Χρηματοοικονομική Συμβουλευτική

 • Σε θέματα Διοίκησης, κοστολόγησης, Marketing καθώς επίσης οικονομικά και οργάνωσης Λογιστηρίων.
 • Στις διαδικασίες για την ίδρυση εταιρειών και την επιλογή Νομικής μορφής.
 • Στις διαδικασίες για τη συγχώνευση την απορρόφηση, την απόσχιση κλάδων αυτών, τη θέση σε εκκαθάριση και διάλυση των εταιρειών.
 • Σε χρηματοπιστωτικά θέματα, τραπεζικά θέματα, χρηματοδοτήσεις.
 • Διαπραγμάτευση για ληξιπρόθεσμα δάνεια με προσπάθεια διευθέτησης και υπογραφή νέων συμβάσεων.
 • Διαμεσολάβηση για την έκδοση δανείων κάθε είδους από Τράπεζες.
 • Δημιουργία Οικονομοτεχνικών μελετών, κατάστρωση business plan.
 • Αποτίμηση εταιρειών ή και τμημάτων – κλάδων αυτής.
 • Έλεγχος της βιωσιμότητας μίας εταιρείας. Προτάσεις.
 • Κατάστρωση Προυπολογισμών, παρακολούθηση εκτέλεσης αυτών.
 • Επίτευξη χρηματοδότησης για επενδυτικά σχέδια.Ένταξη σε προγράμματα επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων όλων των ειδών, από κάθε Οργανισμό και Υπηρεσία. Παρακολούθηση αυτών.
Δωρεάν Εκτίμηση

Ζητήστε μια προσφορά